Tuesday, 18 May 2021

ကိုကိုလင္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက ရိုးသားတဲ့ျပည္လူထု ၄ သန္းခန္႔ကို ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္ၿပီး ယင္းတို႔၏ လက္မွတ္မ်ား ရ ယူကာ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ (၄) ရပ္ကို ျပ႒ာန္းေပးရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ တင္ျပ လိုက္ပါတယ္။ သမၼတက တဖန္ ပါလီ မန္မွာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ၿပီး၊ အဆိုပါ ဥပေဒ (၄) ရပ္ ကို ျပ႒ာန္း ရန္ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းထံ သဝဏ္လႊာ ပို႔ ေပးပါတယ္။ တကယ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ သားေတြ ေတာင့္တခဲ့တ့ဲ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လ႔ူအခြင့္အေရးဆိုတာ ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာလားလို႔ စဥ္းစားစရာပါဘဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာ ဘာသာေပါင္းစံု ကိုးကြယ္လ်က္ရွိတ့ဲ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ေက်ာ္တို႕ရဲ့  ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုအ ရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လဲ မတူကြဲျပားတ့ဲ လူမ်ိဳးစုေပါင္း (၁၅၀) ခန္႔ ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ဟာ လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ့လူဦးေရရဲ့ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ အခုလက္မွတ္ေရးထိုးတယ္ဆိုတ့ဲ (၄) သန္းဆိုတာ အားလံုး ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ျဖစ္ၾက တယ္ဆိုရင္ေတာင္၊  သူတို႕ဟာ (၅၃) သန္းေက်ာ္ရွိတ့ဲ  ဗုဒၶဘာသာဝင္ အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ သလား ဆိုတာ ေမးခြန္ထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ေမးခြန္းထုတ္ရတဲ့အေၾကာင္းက ဒီေန႔ (၄) သန္းက လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး ဒီလိုေတာင္းဆိုလာတယ္၊ ေနာက္ေန႔ ေနာက္ (၁၀) ခန္႔က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္တမ်ိဳး ေတာင္းဆိုလာ ရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူ (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူ (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုေတာ့ ေပါင္းလိုက္ရင္ (ဂ) ရာခိုင္ႏႈန္းပါ။ လူဦးေရအရ ထြက္ၾကည့္ရင္ (၄.၈) သန္းျဖစ္ပါ တယ္။ ယခု ဥပေဒဟာ (၄) ခုဟာ  ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ေတြအတြက္ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေေဒဆိုေတာ့ ေဖာ္ျပ ခဲ့တ့ဲ (၄.၈) သန္း အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ဘာသာျခား (၆.၆) သန္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ (၁၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည္သူေတြဟာ အမ်ိဳးေစာင့္ေရွာက္မႈရဲ့ ျပင္ပေရာက္သြားမယ္ဆိုေတာ့၊ သူတို႕ဘဝ လံုၿခံဳမႈေရာ ရွိပါ့ မလား။ 

တဖန္ အခုလို ဥပေဒမ်ိဳးျပ႒ာန္းမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္မႈနဲ႔ ပါတ္သက္ ၿပီး “လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္” ဆိုတာကို ဆန္႔က်င္ရာ မက်ဘူလား။

မည္သူမဆို မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ကို လြတ္လပ္စြာ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္ ဟူသည့္ လ႔ူအခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ မူလရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုပါ ဆန႔္က်င္ေနျခင္း ျဖစ္မေနဘူးလား။

အမ်ိဳးထုဖက္က ၾကည့္မည္ဆိုရင္လဲ ထိုေတာင္းဆိုမႈဟာ ယင္းတ႔ိုရဲ့ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးနဲ႕မတူ ဘူးလား။ 

အဆိုပါ ျပ႒ာန္းေစလိုတ့ဲ ဥပေဒ (၄) ရပ္ဟာ… (၁) ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ (၂) လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ (၃) တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔  (၄) လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိ ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ဥပေဒ နံပါတ္ (၁) ျဖစ္တ့ဲ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒဆိုတာ… ဗုဒၶဘာသာဝင္ကေန ခရစ္ယာန္၊အစၥလာမ္သို႕ ဟိႏၵဴ ဘာသာကူးေျပာင္းမယ့္ သူေတြအတြက္ ရည္ညႊန္း တာလား၊ ယင္းဘာသာေတြကေန ဗုဒၶဘာသာကို ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ေကာ့ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ဘယ္လိုရွိမလဲ။

ဒုတိယ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ ပါတ္သက္လ႔ို ဗုဒၶဘာသာ ထိမ္းျမားျခင္း ဥပေဒဆိုတာ ရွိၿပီးသား ဆိုေတာ့၊ အခုဥပေဒဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးကို အျခားဘာသာဝင္မ်ား က ထိမ္းျမားျခင္းကို ရည္စူးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လ႔ို ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္တ့ဲ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက လက္ထပ္လိုက္ရင္ ထိုအမ်ိဳးသားရဲ့ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလဲ အမ်ိဳးသမီး က တာဝန္ခံရမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ အဆိုပါအမ်ိဴးသမီးရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ရိုးရာဓေလ့ သို႔ ဘာသာေရး ျပ႒ာန္း ခ်က္ပါ လုပ္ထံုးအရ ဆံုးျဖတ္မွာလား။

ေနာက္ထပ္ ဥပေဒ ႏွစ္ခုျဖစ္တ့ဲ တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူဦးေရ တိုးပြါးႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြဟာ ဘာသာတရားနဲ႔ သက္ဆိုင္မႈမရွိဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ရသလဲ။ ဒီလို ဥပေဒမ်ိဳးဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ့ စီးပါြးေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊  လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုဘုန္းႀကီး ေတြေတာင္းဆိုေနတ့ဲ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒေတြထဲမွ ထိုကဲ့သ႔ို ဥပေဒမ်ိဳး ပါလာတယ္ဆိုေတာ့ အစိုးရဘဲ ႀကံရာမ်ား ပါသလား လို႔ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ အခုလို ဥပေဒမ်ိဳးခ်မွတ္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြါးေရးအေျခအေန ေပၚမူတည္ၿပီး အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈေရးနယ္ ပယ္မွ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး၊ ေဒသတြင္းမွ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား စတ့ဲသူေတြကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နအဖတျဖစ္လဲ နဝတအစိုးရ တက္လာကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ အခု ဥပေဒမ်ိဳးကို ေဒသႏၱရ၊ ႏုတ္အမိန္႔တစ္ရပ္အျဖစ္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔အေရး လြတ္လပ္စြာ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ခဲ့သလို၊ သားသမီး ႏွစ္ဦးထက္ ပိုမယူရ ဆိုတဲ့ အထိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြအထိ ရွိလာတယ္။ ထိုအခ်က္ေတြဟာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပါဟု ဆိုေသာ္လဲဘဲ၊ အစိုးရက လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႔စာမ်ား ေပးခဲ့တာကို ေဒသခံ ရိုဟင္ဂ်ာ အေတာ္ မ်ားမ်ားထံတြင္ လက္ဝယ္ရွိသလို၊ တေလာတုန္းက ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ Fortify Rights အဖြဲ႕ကလည္း ေဖာ္ ေကာင္လုပ္သြားေသးတယ္။

အခုျပ႒ာန္းေပးပါဆိုတ့ဲ ဥပေဒေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ႏုတ္အားျဖင့္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေနရာကေန ယခု တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္သူမ်ားအေပၚ ဆက္လက္က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အစိုးရရဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆႏိုင္သလို၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ ႏုတ္အမိန္႔အားျဖင့္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိတ့ဲ လူသားအမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ ဆန႔္က်င္သည့္ျပစ္မႈမ်ားကို ပါလီမန္ အဆံုးအ ျဖတ္အျဖစ္ ဥပေဒစာအုပ္တြင္ ပံုႏွိပ္ကာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား လႊတ္ကိန္းရွာေနျခင္းလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ပိုင္း စစ္အာဏာရွင္ေတြက ေထာက္လွမ္းေရးေတြကို သဃၤာန္၀တ္ ခုိင္းျပီး ျပည္သူမ်ားဖက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိတ့ဲ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြရဲ့ က်စ္လစ္မႈကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ လုပ္လာခဲ့ရာ၊ အဲဒီအထဲမွာ ဝိရသူကဲ့သို႕ ကိုယ္က်င့္ တရား ပ်က္ျပားေနသူေတြကို စည္းရံုးၿပီး အဆမတန္ ေျမွာက္စားလ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အစြန္းေရာက္ ၉၆၉ အဖြဲ႕ကို ထူေထာင္းခဲ့ၿပီး၊ ဘုန္းႀကီးေတြကို ႏိုင္ငံေရးကစားရာ ကရိယာ တန္ဆာ ပလာအျဖစ္ အသံုးခ်ေနၾကပါတယ္။

အခုအမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒထဲမွာ  ဥပေဒ (၃) နဲ႔ (၄) သာ ပါမလာရင္ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ အစိုးရ လုပ္ေနတယ္ဆို တာ သိဖို႔ေတာင္ ခက္လိမ့္မယ္။ လြန္ခဲ့တ့ဲတစ္ခ်ိန္က ဗုဒၶဘာသာပါဆိုၿပီး DKB ကိုစည္းရံုးကာ KNU နဲ႔ ခြဲထြက္ေစခဲ့ၿပီး ကရင္လူမ်ိဳးအခ်င္း ခ်င္း တိုက္ခိုင္းခဲ့ အညႊတ္ေတာင္ခ်ိဳးခဲ့ရတ့ဲ အထိပါဘဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကို နည္းမ်ိဳးစံု ဗန္းျပ တိုက္ခိုက္မယ္ဆိုရင္၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ကလဲ ဒီအတိုင္းေက်နပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္တ့ဲ လူမ်ိဳးေတြ အဖို႔ နည္းလမ္း (၃) ခုဘဲ က်န္ေတာ့တယ္။ 

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာၿပီး ထြက္ခြာသြားမလား၊ သို႔မဟုတ္
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာဘဲ ဗုဒၶဘာသာေတြရဲ့ လက္ေအာက္မွာ အသတ္ခံမလား၊ သို႔မဟုတ္
၃။ မိမိသာသနာစြန္႔လႊတ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာခံယူမလား …အဲဒါေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၅၀ တဝိုက္ ဦးႏု မဲဆြယ္တုန္းကလဲ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္မယ္ဆိုၿပီး လုပ္လိုက္ေတာ့ ဗုဒၶ ဘာသာမဟုတ္တ့ဲ လူနည္းစုေတြ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရတယ္။ ဟိုတုန္းက လြတ္လပ္ေရး ရခါစဆိုေတာ့ စစ္တပ္ေတြ အဲ့ေလာက္မ ခိုင္မာခဲ့လို႕ မလုပ္လိုက္ရတ့ဲ ဇာတ္လမ္းတစ္ပိုင္းတစ္စကို စစ္တပ္ေတာင္းတင့္ေအာင္ လုပ္ယူတဲ့အထိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၿပီး အဲဒီ ကိစၥကို ဆက္လက္အေကာင္အတည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယင္းတ႔ိုေျပာေနက်အတိုင္း တေသြးတသံတည္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီးမွ ျပည္သူေတြကို ခ်မ္းသာခြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ပါတီဟာ ဒီႏိုင္ငံေရးက်ားကြက္ထဲမွာ ဆန႔္က်င္ဖက္ေရႊ႕မယ္ဆိုရင္ အစားခံရ လိမ့္မယ္။ ဝိရသူနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြြ အခုကတည္းက ေဒၚစုကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္လာေနၿပီ။

မေန႕ကစၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား တကိုယ္တည္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ခံစားလာၾကတ့ဲ ဗုဒၶဘာသာ အစြန္း ေရာက္မႈဒဏ္ကို မၾကာခင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး ခံစားရမယ့္ နိမိတ္တ ရပ္အျဖစ္ ျမင္ေယာင္လာမိပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သက္ရွိထင္ရွားစဥ္က ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ မင္းတို႔လုပ္ခ်င္ရင္လုပ္၊ အဲဒီႏိုင္ငံေရးထဲမွာ ငါမပါဘူး…လို႔ ေျပာ ခဲ့တယ္။ ဒီအႀကံအစည္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ထိုေခတ္တုန္းက မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု ေျပာရင္ေတာင္၊ ထိုေခတ္ကတည္းက ဗမာႏိုင္ငံေရးသမား အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ့ စိတ္ ဓါတ္  အတြင္းကိန္းေအာင့္ေနတ့ဲ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္တ့ဲ လူနည္းစုေတြ ဒီမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေနၾကတယ္ဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကုိ ေလးစားတဲ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတ့ဲ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား နားလည္း ေပးလိမ့္ မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။