Wednesday, 27 October 2021

ေအာက္ေဖာ္ပပါျမန္မာ့သမုိင္းပညာရွင္မား ႏွင့္ ကမၲာ့သမုိင္းပညာရွင္္မား၏ သမုိင္း အခက္အလက္မားသည္ ိုဟင္ဂာ မတ္ဆလင္လူမ်ဳိးမား အာရ္ကာန္ ေခ ရခုိင္ပည္တင္ ေရွးပေဝသဏီ ကတည္းကပင္ ေနထုိင္လာခဲ့ကေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမား ဖစ္ေကာင္း အခုိင္အမာ သက္ေသထူလွ်က္ ရွိကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

 

အျပည့္အစုံကုိ ေလ့လာလုိလွ်င္ ေနရာတြင္ ကလိခ္ႏွိပ္ပါ။